بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف این مقاله بررسی میزان برخورداری­ازشاخص­های مختلف ­رفتارشهروندی سازمانی در یکی از سازمان­های آموزشی بوده است. در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران با توجه به نوع وظایف،سابقه­ی خدمت، سطح تحصیلات،­جنسیت و نوع استخدام، در چهارچوب نظریه ارگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری آن 300 نفراز پرسنل بخش های مختلف دانشگاه تشکیل داده و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه سرشماری­انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده که داده ها با استفاده از روش مثلث سازی و سه ابزار پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد جمع­آوری شدند. یافته های این تحقیق نشان­دادکه­کارکنان­دانشگاه­مازندران­از­ رفتار شهروندی­سازمانی­برخوردارمی­باشند. ولی بین ­میزان­برخورداری ­از ­شاخص­های مختلف رفتار شهروندی ­سازمانی تفاوت­معنی­داری ­وجود­دارد. همچنین از دیگر یافته ها حاصل از این تحقیق­اینکه؛ بین­کارکنان­در­میزان­برخورداری­برحسب­جنسیت­­نوع­وظایف ،سطح­تحصیلات­، و نوع استخدام تفاوت معنی­داری وجود ندارد. ­ولی از نظر سابقه­ی خدمت تفاوت معنی­دار وجود دارد. یافته های حاصل از مصاحبه نیز نشان دادکه کارکنان از رفتار شهروندی سازمانی برخوردارمی­باشند در نهایت بررسی اسناد و مدارک نیز گویای این بود که دانشگاه در زمینه آموزش رفتارهای شهروندی دوره­ی آموزشی برگزار نکرده است.
براین اساس توجه بیشتر به شناخت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران به منظور افزایش اثربخشی سازمان بیش از پیش احساس می شود و بدنبال آن، نیاز به شناخت و آموزش این مفهوم و ابعاد آن به منظور توانمندسازی نیروی انسانی را می طلبد.

کلیدواژه‌ها