مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 مربی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان بکارگیری ابعاد کارآفرینی استراتژیک می باشد. بمنظور دسترسی به هدف مذکور، از مدل آریلند و همکارانش که شامل پنج بعد تفکر کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، خلاقیت و نوآوری، و مدیریت استراتژیک منابع استفاده شده است. در مقاله حاضر از روش ترکیبی کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد و ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی ابزار با ضریب آلفای 97.58% مورد تأیید قرار گرفت. جامعه تحقیق شامل پرسنل با مدرک دانشگاهی گروه پیمان آمل بوده است. جهت آزمون فرضیات از آزمونهای آلفا، فریدمن و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج آزمون کلیت مدل معادله ساختاری تأثیر مولفه های کارآفرینی استراتژیک در گروه پیمان آمل را مورد تأیید قرار داد که اثرگذاری تمامی متغیرهای مدل مورد تأئید قرار گرفت و متغیر رهبری کارآفرینانه با ضریب 91 درصد دارای بیشترین تاثیر بوده است.

کلیدواژه‌ها