احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی)

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه تربِیت مدرس

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

در دنیای متحول و رقابتی امروز، سازمان ها بخش عظیمی از انرژی خود را صرف توجه به کارکنانی می کنند که عملکرد آن ها، عامل اصلی موفقیت سازمانهاست. عوامل مختلفی بر عملکرد وظیفه ای کارکنان اثرگذارند، از جمله، اخلاق کار اسلامی، احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری. هدف این تحقیق، بررسی نوع و تأثیر این عوامل، با استفاده از روش توصیفی- علّی،  بر عملکرد وظیفه ای است. لذا با توجه به نقش مهم دانشگاه در تربیت نیروی انسانی، دانشگاههای دولتی کشور به عنوان جامعه آماری تعیین شد. سپس بر اساس روابط بین متغیرها، فرضیات و الگوی مفهومی ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از اطلاعات بدست آمده از280 نفر از جامعه آماری، همچنین با بکارگیری فنون تحلیل عاملی و روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ابعاد متغیرهای ارائه شده در الگوی تحقیق،  مفهوم سازی و سپس با بکارگیری رگرسیون چندگانه فرضیات آزمون شد. نتایج نشان داد که عملکرد وظیفه ای هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم تحت تاثیر اخلاق کار اسلامی(45/.)، احساس مثبت به کار(50/.) و تعهد کاری(19/.) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها