ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه چمران، اهواز،

2 استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه چمران، اهواز

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

فرهنگ سازمانمی تواند چالش بزرگی برای انجام هر برنامه دانشی باشد و با این حال نیز شناخت کمی از چگونگی مشارکت یا ممانعت فرهنگ سازمانی در اجرای مدیریت دانش وجود دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف امکان سنجی اجرای یک برنامه مدیریت دانش در شرکت ملی حفاری ایران؛ درصدد آزمون تجربی چارچوب مفهومی برای ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش است. برای این منظور،‌ پرسشنامه و روش‏های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISRELبرای سنجش متغیرهای تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که انواع مختلف فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر فرایند تبدیل دانش و خلق دانش سازمانی دارد. همچنین نتایج جانبی پژوهش نشان داد که فرهنگ ادهوکراسی بیشترین نقش را در توسعهوبهبوددانش آفرینی سازمانیداشته و وجود یک فرهنگ نوآورانه و کارآفرین در جریان تبدیل دانش و خلق دانش جدید ضروری است.

کلیدواژه‌ها