آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس

2 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دستیابی به چابکی در تولید، نیازمند برآورده شدن مجموعه‏ای از نیازمندی‏ها در زنجیره تامین شرکت است تا بتواند از رویکرد چابکی در شرکت پشتیبانی نماید. در این میان، عواملی هستند که می‏توانند بر این چابکی اثر گذارند. بنابراین، شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر چابکی در زنجیره تامین یکی از مسئله‏های راهبردی است. دستیابی به پاسخی شایسته برای این مسئله، می‏تواند در دراز مدت با اهمیت باشد و دارای پیامدهای شگرف اقتصادی است. در مقایسه با دیگر حوزه‏ها، پژوهش‏های کمی برای شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین چابک انجام شده است. همچنین، در پژوهش‏های کنونی نیز تاکید بیشتری بر شاخص­های کمی شده است و شاخص­های کیفی کمتری بررسی شده است. دلیل این کم توجهی، شاید به ماهیت نادقیق بودن شاخص­های کیفی و نیز کنش دو سویه آن­ها در شناسایی و رتبه­بندی مربوط باشد.
در این پژوهش با بکارگیری یک رویکرد نوین آمیخته با استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای­ فازی­، عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین شناسایی و رتبه‏بندی می‏شوند. برای تعیین روابط میان شاخص­ها از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی در یک بررسی موردی بکار گرفته شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد که این رویکرد می‏تواند در دستیابی به عوامل اثر گذار سودمند باشد. 

کلیدواژه‌ها