الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی  انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران منطقه ارومیه می باشد که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده 153 نفر به عنوان  نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار بر اساس مدل لاب، معنویت در محیط کار بر اساس مدل میلمان و همکاران و سرمایه اجتماعی بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال استفاده شده است. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که  :  اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر روی سرمایه اجتماعی (39/0) مثبت و معنادار است، اثر مستقیم معنویت در محیط کار  بر روی سرمایه اجتماعی (58/0)مثبت و معنادار است. اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر روی معنویت در محیط کار  (76/0) مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر روی سرمایه اجتماعی با میانجیگری معنویت در محیط کار  (27/0) مثبت و معنادار است و اثر کل رهبری خدمتگزار بر روی سرمایه اجتماعی (76/0) مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها