بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس برعملکرد شرکت‌ها با اثر میانجی قابلیت‌های بازاریابی مورد مطالعه : شرکت‌های شهرک صنعتی شهر سمنان

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی دانشگاه سمنان

چکیده

در محیط نامطمئن امروزی، شرکت‌ها بایستی به طور مدوام راه‌حل‌های را جهت مواجه با رقابت جهانی توسعه دهند و به سرعت تقاضاهای مشتریان را برآورده سازند. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها می باشد. بدین منظور ما با توجه به اینکه حجم جامعه آماری تحقیق حاضر محدود می‌باشد با استفاده از روش  تصادفی ساده، 143 شرکت واقع در شهرک صنعتی شهر سمنان را از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار دادیم و به منظور تحلیل روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و جهت بررسی فرضیات نیز از تحلیل ماتریس کوواریانس بهره بردیم. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه انسانی و سرمایه اطلاعاتی تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت‌های بازاریابی شرکت دارند و همچنین بهبود در قابلیت‌های بازاریابی شرکت‌ها می‌تواند به ارتقا عملکرد شرکت‌ها منجر شود. نتیجه‌ای دیگری که تحقیق حاضر در برداشت تاثیر غیرمستقیم سرمایه اطلاعاتی بر عملکرد شرکت‌ها از طریق متغیر میانجی قابلیت‌های بازاریابی شرکت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها