چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در دنیای کسب و کار پیچیده و پر رقابت امروزی دیگر صحبت از یک کسب و کار سود آور و موفق بدون وجود یک نقشه راه و روش شناختی مشخص، چیزی بیش از یک شوخی نیست. شناخت ماموریت و اهداف سازمان، خصوصیات محیطی و سازمانی، منابع و توانایی های سازمان و سرآخر قدرت و توانایی رقبا، برای نیل به موفقیت کسب وکار اجتناب ناپذیر، بلکه حیاتی است. این مهم در قالب برنامه ریزی استراتژیک امکانپذیر است. امروزه چالش اصلی مدیران ارشد سازمان ها، تدوین درست استراتژی ها و پیاده سازی صحیح آن ها می باشد. تجربه نشان داده است که بسیاری از استراتژی های درست تدوین شده، در مرحله عمل با شکست مواجه می شوند و از دلایل آن عدم انتقال درست استراتژی در سرتاسر سازمان و نیز محدودیت بودجه و زمان و تخصیص ناکارای منابع به انجام پروژه ها و اقداماتی است که بعضا از اولویت استراتژیک و اهمیت بالایی در جهت دستیابی به اهداف برخوردار نیستند، اما قسمت اعظم منابع بهبود را به خود اختصاص می دهند. این مقاله چارچوبی مبتنی بر  SWOT، BSC، QFD و EFQM را برای حل مشکل اولویت بندی برنامه های استراتژیک و فرموله کردن استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد تشریح می نماید.

کلیدواژه‌ها