تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه حیات سازمانی (مورد مطالعه: سازمان هتل داری غرب استان مازندران)

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.

چکیده

سرمایه اجتماعی و چرخه حیات سازمان مفاهیم اساسی در سازمان هستند که در دهه­های اخیر مورد توجه صاحبنظران حوزه­های مختلف علوم قرار گرفته است که سازمان­ها می­توانند با بهره­گیری از آن به اهداف مرحله رشد راحت­تر دست یابند. هدف از اجرای پژوهش، تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه حیات سازمانی با تکیه بر مدل معادلات ساختاری در جامعه هتل­داری غرب استان مازندران می­باشد. روش جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده، که ضریب پایایی آن 79%  بوده است و با استفاده از آزمون­های تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. یافته­ها نشان داده است که متغیرهای مشارکت، احترام متقابل و انسجام اجتماعی همبستگی بیشتری با متغیر سرمایه اجتماعی خواهند داشت. همچنین از بین مقیاس­ها، مقیاس پیچیدگی دارای همبستگی بیشتری با نمرات بوده و وزن بیشتری در محاسبات مربوط به متغیر پنهان رشد سازمان خواهند داشت. در پایان مقاله موارد مذکور جمع بندی شده است.

کلیدواژه‌ها