سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

وجه اشتراک را به حساب شماره 80768کد 9520 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بابلسر به نام معاونت پژوهشی - دفتر پژوهشنامه مدیریت اجرایی - دانشگاه مازندران واریز و نسخه‌ای از رسید بانکی را به دفتر پژوهشنامه ارسال فرمایید .

نشانی : مازندران – بابلسر – پردیس دانشگاه – دانشکده علوم اقتصادی و اداری – دفتر پژوهشنامه

بهای اشتراک :

   یکساله برای 4 شماره  با احتساب هزینه پستی :       پست عادی : 80000 ریال       پست سفارشی : 100000 ریال      

                                                       تک شماره با احتساب هزینه پستی 20000 ریال