رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

نویسندگان

1 استادیار/ پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه قم

3 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سیستم‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نقشی حساس و بی‌بدیل در توسعه پایدار در صنایع سنگین و پرخطر ایفا می‌نمایند. طی سالیان اخیر ارزیابی و مدیریت عملکرد واحد‌های HSE از جمله دغدغه‌های مدیران صنایع پرخطر محسوب شده‌است. هدف از پژوهش حاضر توسعه نگاه پویا به سیستم‌های سنجش عملکرد HSE است. بدین منظور در گام نخست روند تکاملی نظام‌های اعتلاء عملکرد H3SE مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته‌است. سپس به ادله متفاوت بر مبنای مدل ایستای تعالی عملکرد H3SE، مدل پویای آن توسعه داده می‌شود. در نهایت نیز با توجه به روابط علی و تعامل میان شاخص‌ها به سطح بلوغ H3SE در شرکت‌های پتروشیمی در گذر زمان ارزیابی می‌شود.
یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارند که شاخص‌های دخیل در مدل‌های ارزیابی عملکرد ایمنی سیر توسعه تکاملی داشته‌اند. اما شاید مهم‌ترین چالش پیش‌روی مدیران، ایجاد ساز و کار هماهنگی در خرده‌سیستم‌های مدل H3SE است. از آنجایی که مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اصول کمی هستند لازم است در جهت تعیین اعتبار مدل، تعیین میزان اهمیت شاخص‌ها و بررسی روابط علی میان آن‌ها از پژوهش‌های کمی بهره‌گیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

System Dynamic Approach to performance Systems (The Case of H3SE Excellence in Petrochemical Industries)

چکیده [English]

 Occupational health and safety Environmental (HSE) management systems have a unique role in sustainable development of Hazardous Industries. Performance measurement and management is one of the managers challenges in recent years this.
The aim of this research is to develop a dynamic approach to HSEperformance management.
To achieve the mentioned goal in the first step H3SEperformance excellence evolutional trendwas assessed. Then, based on statistic H3SE PE, a dynamic model was developed. Finally H3SEmaturity in Petrochemical Industries level with regard to criteria interaction and casual relationships.
The research findingimplies on safety performance evaluation model evolutional trend. But the main challenge of managers is to coordinate H3SE subsystems. Since the performance evaluation models mechanism is based on quantitative methods and principles; define criteria's importance and casual relationship among them needs quantitative methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Excellence (PE). Sustainable Excellence
 • Casual relationship
 • system dynamic
 • H3SE Excellence
 1. Abbaspour, M. HosseinzadehLotfi, F. A. R. Karbassi· E. Roayaei, H. (2010). Development of a model to assess environmental performance, concerning HSE-MS principles, Environ Monit Assess, (16),517–528.(In Persian).
 2. Asgharizadeh, E. Ghasemi, A.Jafarzadeh, M. Behrouz, S. (2013).Selection of desirable Safety Management System, AndishehayeNovinModiriat, industrial Management Perspectives,4:91-108.(In Persian)
 3. Asgharizadeh, E. Momeni, M. Ghasemi, A.(2013). Performance Management, Past, present and Future Challenges, AndishehayeNovinModiriat, industrial Management Perspectives,4:91-108.(In Persian).
 4. Azadeh A., Fam, I.M., Khoshnoud, M. &Nikafrouz. M. (2008) , Design and implementation of a fuzzy expert system for performance assessment of an integrated health, safety, environment (HSE) and ergonomics system: The case of a gas refinery ,Information Sciences,  178, 4280–4300.
 5. Azadeh, A. Mohammad Fam, I. and MansourehAzamzadeh. (2009). Integrated HSEE Management Systems for Industry: A Case Study in Gas Refinery, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 32(2), 235-241.
 6. Bigdelo, M.(2015). Impact of Passive Defense on Islamic Republic of Iran Soft Power, Defense Strategy Journal, 9, 145-191. (In Persian).
 7. Boretti, J. Et. Al. (2012). Corporate Social Responsibility: The Emerging Role of the SH&E Professional, session, .651.
 8. Chang, J. Liang, C-L. (2009). Performance evaluation of process safety management systems of paint manufacturing facilities, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 22, 398–402.
 9. Danayeefard, H. (2008). philosophical Consideration of System Complexities, Modares human science Journal. 172-212.(In Persian).
 10. Ghasemi, A. 2013. Presenting H3SE excellence Performance model in Petrochemical industries, unpublished Ph.D Dissertation in Industerial Management, University of Tehran.(In Persian)
 11. Mohammad fam, I. Shakeri, A. Khosravi, M.J. 2009. PRESENTING a HSE Performance model based on EFQM, Elmo technology mohitzist, 10(4), 1-11.(In Persian).
 12. Morgan, C. (2007). Supply network performance measurement: future challenges? The International Journal of Logistics Management. 18(2), 255-273.
 13. Najmi, M. Riga’s, J. Ip-Shing, F. (2005). A framework to review performance measurement systems, Business process Management Journal, 11(2), 109-122. (In Persian).
 14. Reniers G. Cremer, K. and Jan B. (2011). Continuously and Simultaneously Optimizing an Organization’s Safety and Security Culture and Climate: the Improvement Diamond for Excellence Achievement and Leadership in Safety & Security (IDEAL S&S) model, Journal of Cleaner Production, 19, 1239-1249.
 15. Safari, H. Ghasemi, A. Einian, M. Pahlevan, K. 2011. A review of Performance Management system, Mehraban Publications, Tehran, Iran.(In Persian).
 16. Salomone, R. (2008). Integrated management systems: experiences in Italian organizations, Journal of Cleaner Production, 16, 1786-1806.
 17. Shakeri, A.Eivazi, M. (2005). Integrated Management Systems. 2nd International Conference on Industrial Engineering, Tehran.(In Persian).
 18. Tangen, S. (2004). Performance measurement: from philosophy to practice, International Journal of Productivity and Performance Management, 53(8), 726-737.
 19. Thye, K. Aljunid, S. M. And Krishna G.R.(2004). A ReveiwOf International Development In Occupational Safety And Health Auditing Practice, JabatanKesihatanMasyarakat. 25, 65-78.
 20. Tsai, W-H. Chou, W– C. (2009). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP, Expert systems with Applications, 36, 1444-1458.   
 21. Wilkinson, G. and Dale, B.G. (1999). Integrated management systems: an examination of the concept and Theory, The TQM Magazine, 11(2), 95–104.