یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا

نوع مقاله : نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 شرکت سایپا

چکیده

چکیده
مدیریت زنجیره تامین رویکردهای متفاوتی داشته که هرکدام مزایا و معایبی دارد. طراحی رویکردی یکپارچه که از مزایای تمامی رویکردها بهره گیرد و به نوعی معایب آنها را حذف نماید، یکی از ضروریات مهم در مدیریت زنجیره تامین است. هدف این تحقیق ارائه رویکردی یکپارچه در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه است. برای این منظور، ابتدا با مرور ادبیات و بکارگیری نظرات خبرگان، به شناسایی رویکردهای اصلی مدیریت زنجیره تامین و شاخص های مرتبط با آن پرداخته، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل، ساختار روابط بین معیارها را استخراج نموده و در ادامه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ ای (ANP)، وزن هر یک از شاخص ها بدست آورده ایم. در نهایت، با تجمیع شاخص هایی که بالاترین اولویت را دارا بودند، رویکرد یکپارچه در مدیریت زنجیره تامین ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که رویکرد جدید نسبت به یکایک رویکردهای اصلی از مزایای بیشتری برخوردار بوده و می تواند منجر به عملکرد بهتر شرکت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integration of supply chain management approaches in the form of LARG supply chain using Multi Attribute Decision Making Techniques in Saipa company

چکیده [English]

Abstract
Supply chain management has different approaches that each of which has advantages and disadvantages. Design an integrated approach that takes advantage of all the approaches to remove some of their disadvantages, is one of the essential principles in the management of the supply chain. The aim of this study is to provide an integrated approach in the supply chain management using the multiple attribute decision making technique. For this purpose, first by literature review and use of experts opinions paid to identifying the main approaches to supply chain management and related indicators, then using Dematel techniques, structure of relationships among criteria was extracted and next, using analytic network process (ANP), obtained weight of each indicator. Finally, with the integration of criteria that had the highest priority, integrated approach to supply chain management is presented. Results show that the new approach has more benefits towards every single approach and can lead to better performance of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain management
  • lean paradigm
  • agile paradigm
  • resilience paradigm
  • green paradigm
  • multi-criteria decision making
-                Azar, Adel and Ali Mohammadlou, Moslem(2010). "The design model of service quality in the supply chain: interactive service quality concept",  International Journal Of Management Perspective (Management Message management perspective)); 9 (1 (row 34)): 23 -41.(in Persian)
-                QadykalaeeSafaei, Ahmad., Akbarzadeh, Zinolabedin and Ahmadi, Ahmad., Evaluation of supply chain strategies, lean, agile and lean-agile, Journal of Executive Management , Vol. 3, No. 6, the second half of 2011, pp. 81-100.(in Persian)
-                Nazemi, Shamsuddin and Karidar, Fateme, the impact of integrated supply chain on the competitive capability in the food and drink industry in Mashhad, Journal of Industrial Management Studies, Summer 2012, Vol. 9, No. 25, pp. 1-26.(in Persian)
-                Agarwal, A. Shankar, R and Tiwari, M.K. (2007). Modeling agility of supply chain, Industrial Marketing Management 36(4), 443-457.
-                Anand, G., &Kodali, R. (2008). A conceptual framework for lean supply chain and its implementation. International Journal of Value Chain Management, 2(3), 313 - 357.
-                AzadeganArash, Pankaj C. Patel, AbouzarZangoueinezhad, Kevin Linderman, The effect of environmental complexity and environmental dynamism on lean practices,  Journal of Operations Management, Volume 31, Issue 4, May 2013, Pages 193-212.
-                AzevedoSusana G.GovindanKannan. An integrated model to assess the leanness and agility of the automotive industry, Resources, Conservation & Recycling, 2012, Vol.66, pp.85-94Elsevier.
-                Azevedo, S. G., &Carvalho, H. (2010). The influence of agile and resilient practices on supply chain performance: an innovative conceptual model proposal. Hamburg International Conference of Logistics (pp. 273-281). Hamburg, Germany.
-                Banomyong, R., Veerakachen, V. &Supatn, N. (2008)«Implementing leagility in reverse logistics channels»,International Journal of Logistics: Research and Applications, 11(1), 31-47.
-                Boone, T., Jayaraman, V. and Ganeshan, R. (2012) sustainable Supply Chains: models methods and public policy implications, Springer, new York.
-                Bottani, E., 2009. A fuzzy QFD approach to achieve agility. International Journal of Production Economics, 119 (2), 380–391.
-                Carvalho, H., & Machado, V. C. V. C. (2009). Lean, agile, resilient and green supply chain: a review. Third International Conference on Management Science and Engineering Management (pp. 3-14). Bangkok, Thailand.
-                Carvalho, H., Azevedo, S.G., and Machado, V.C., 2010. Supply chain performance management: lean and green paradigms.International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 2 (3/4), 304–333.
-                CharlesAurelie, LaurasMatthieu, Luk Van Wassenhove, (2010) "Amodel to define and assess the agility of supply chains: building onhumanitarian experience", International Journal of Physical Distribution& Logistics Management, 40 (8/9): 722-741.
-                Christina Maria Dües, Kim Hua Tan, Ming Lim, Green as the new Lean: how to use Lean practices as a catalyst to greening your supply chain,  Journal of Cleaner Production, Volume 40, February 2013, Pages 93-100.
-                Correia, Natacha; Cruz Machado, V &Nunes, I.L (2010). "Strategy in human performance management in lean environment". Proceedings of the Fourth International Conference on Management Science and Engineering Management (ICMSEM), China: 554–557.
-                Cruz-Machado, Virgilio; Duarte, S (2010). "Tradeoffs among paradigms in Supply Chain Management". Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bangladesh.
-                Dangelmaier, W., Blecken, A., Delius, R., and Klopfer, S. (2010) Adnavced Manufacturing And Sustainable Logistics, Springer, Germany.
-                Duarte, Susana; Carvalho, H & Cruz Machado, V (2010). "Exploring relationships between supply chain performance measures". Proceedings of the Fourth International Conference on Management Science and Engineering Management (ICMSEM), China: 91–95.
-                Espadinha-Cruz, P., Grilo, A., Puga-Leal, R., & Cruz-Machado, V. (2011). A model for evaluating Lean, Agile, Resilient and Green practices interoperability in supply chains. Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2011 (pp. 1209-1213),Singapore.
-                Izunildo Cabral , Antonio Grilo&Virgílio Cruz-Machado (2012): A decision-making model for Lean, Agile,Resilient and Green supply chain management, International Journal of Production Research, 50:17, 4830-4845.
-                Laura Purvis, Jonathan Gosling, Mohamed M. Naim, The development of a lean, agile and leagile supply network taxonomy based on differing types of flexibility, International Journal of Production Economics, Volume 151, May 2014, Pages 100-111.
-                Li, C. W., &Tzeng, G. H. (2009). Identification of a threshold value for theDEMATEL method using the maximum mean de-entropy algorithm to find critical services provided by a semiconductor intellectual property mall. Expert Systems with Applications, 36(6): 9891-9898.
-                Maleki, M., Espadinha-Cruz, P., Valente, R. P., & Cruz-Machado, V. (2011). Supply Chain Integration Methodology :LARGe Supply Chain Supply Chain Integration. EncontroNacional de Engenharia e Gestão Industrial (pp. 57-66). Guimarães, Portugal: ENEGI 2011.
-                Michael P.Niemira ,ThomasL.saaty(2004), An Analytic Network Process model for financial-crisis forecasting ,International Journal of Forecasting 20:573-587.
-                Rimienė, Kristina. 2011. “Supply Chain Agility ConceptEvolution(1990-2010)”, Journal of Economicsand Management, 890-905.
-                Saaty, Thomas L. (1999). Fundamentals of the Analytic Network Process, ISAHP, Kobe Japan, pp. 12–14.
-                Salah A.M. Elmoselhy,  Hybrid lean–agile manufacturing system technical facet, in automotive sector, Journal of Manufacturing Systems, Volume 32, Issue 4, October 2013, Pages 598-619.
-                Seuring, S (2012). A review of modeling approaches for sustainable supply chain management. Supply Chain Management, Faculty of Business and Economics, University ofKassel, 34117 Kassel, Germany.
-                Srivastava S.K. (2007) Green supply-chain management: a state-of-the-art literature review, International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 1, pp. 53-80.
-                Srvulaki, E., & Davis, M. (2010)."Aligning product with supply chainprocesses and strategy". Theinternationaljournal of logistic management, 21, 127-151.
-                Wu, S., & Wee, H. M. (2009). How Lean Supply Chain Effects Product Cost and Quality - A Case Study of the Ford Motor Company. 2009 6th International Conference on Service Systems and Service Management, Vols 1 and 2, 271-276.