بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
مدیریت سودآوری مشتریان یک فرآیند مستمر برای دنبال کردن و توسعه دادن مسیری جهت به دست آوردن ارزش از مشتریان است. امروزه سازمان‌ها علاوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با آنها درصدد برآمده اند که مشتریان کنونی را نیز حفظ کنند و رابطه ای دائمی با آنها ایجاد نمایند. تشدید روزافزون رقابت در عرصه تجارت موجب گردیده که سازمان‌ها خواستار مشتریانی باشند که علاوه بر حجم خرید بالا، ارتباطی منسجم و پایدار با عرضه‌کنندگان داشته باشند. بدین منظور سازمان‌ها می‌بایست به منظور دستیابی به فرصت‌های جدید سودآوری روابط خود را با مشتریان مدیریت نمایند. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی-توصیفی است که با هدف بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان در بنگاه‌های ایران انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش معادلات ساختاری است. نتایج تحقیق عوامل تصویر برند، کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده مشتری و وفاداری مشتری را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر سودآوری مشتری برای سازمان معرفی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the effect of brand image on customer profitability based on service quality and customer perceived value

چکیده [English]

Abstract
In order to achieve new opportunities for profitability, organizations should manage their relationships with customers.Despite the importance of customer profitability concept for organizations, so far this issue has been generally considered from financial management point of view and the role of marketing management in this field has not been taken into consideration as much. This study with the aim of investigating the effect of brand image on customer profitability, designed the model of customer profitability for organizations in the field of marketing.This is a developmental-applied research with the nature of descriptive-survey. Data collection tool is questionnaire that its reliability has been confirmed using Cronbach's alpha (95%). The statistical population is active firms in the field of Information Technology in Tehran that 203 companies of these based on Kendall definition have been chosen randomly as sample. Data were analyzed using structural equation modeling and the results introduce brand image, service quality, customer perceived value and customer loyalty in the field of marketing management as variables affecting customer profitability of organizations.کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Customer profitability
  • Customer loyalty
  • Brand Image
  • service quality
  • Customer perceived value
-                 Aaker, D., Keller, K. (1990), "Consumer evaluations of brand extensions", Journal of Marketing, Vol. 54, PP. 27-41.
-                 CallarisaFiol, L. J., Alcañizb, E. B., MolinerTenaa, M. A., Garcíaa, J. S. (2009), "Customer Loyalty in Clusters: Perceived Value and Satisfaction as Antecedents", Journal of Business-to-Business Marketing, Vol. 16, PP. 276-316.
-                 Chen, F. Y., Chang, Y. H., Lin, Y. H. (2012), "Customer perceptions of airline social responsibility and its effect on loyalty", Journal of Air Transport Management, Vol. 20, PP. 49-51.
-                 Cossío-Silva, F. J., Revilla-Camacho, M. Á., Vega-Vázquez, M., Palacios-Florencio, B. (2015), "Value co-creation and customer loyalty", Journal of Business Research, Vol. 69, PP. 1621–1625.
-                 Cretu, A. E., Brodie, R. J. (2007), "The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective", Industrial Marketing Management, Vol. 36, PP. 230–240.
-                 Eskildsena, J., Kristensena, K. (2008), "Customer satisfaction and customer loyalty as predictors of future business potential", Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 19, PP. 843-853.
-                 FandosRoig, J. C., Garcíaa, J. S., MolinerTenaa, M. A. (2009), "Perceived value and customer loyalty in financial services", The Service Industries Journal, Vol. 29, PP. 775-789.
-                 Flint, J., Blocker, C., Boutin, P. (2011), "Customer value anticipation, customer satisfaction and loyalty: an empirical examination", Industrial Marketing Management, Vol. 40, PP. 219–230.
-                 Garland, R. (2002), "What Influences Customer Profitability? Service–Profit Chain. Non-financial drivers of customer profitability in personal retail banking", Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 10, PP. 233–248.
-                 Gupta, S., Hanssens, D., Hardie, B., Kahn, W. (2006), "Modeling customer lifetime value", Journal of Service Research, Vol. 9, PP. 139-155.
-                 Heitger, L. E., Heitger, D. L. (2008), "Jamestown Electric Supply Company: Assessing Customer Profitability", Issues in Accounting Education, Vol. 23, PP. 261-280.    
-                 Hogg, M. K., Cox, A. J., Keeling, K. (2000), "The impact of selfmonitoring on imagecongruence and product/brand valuation", European Journal of Marketing, Vol. 34. PP. 641-646.
-                 Holm, M., Kumar, V., Rohde, C. (2012), "Measuring customer profitability in complex environments: an interdisciplinary contingency framework", Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 40, PP. 387–401.
-                 Hume, M., Mort, G. S. (2010), "The consequence of appraisal emotion, service quality, perceived value and customer satisfaction on repurchase intent in the performing arts", Journal of Services Marketing, Vol. 24, PP. 170-182.
-                 Ishaq, M. I. (2012), "Perceived value, service quality, corporate image and customer loyalty: empirical assessment from Pakistan", Serbian Journal of Management, Vol. 7, PP. 25–36.
-                 Jacobs F. A., Johnston, W., Kotchetova, N. (2001), "Customer Profitability: Prospective vs. Retrospective Approaches in a Business-to-Business Setting", Industrial Marketing Management, Vol. 30, PP. 353–363.
-                 Jaiswal, A. K., Niraj, R. (2011), "Examining mediating role of attitudinal loyalty and nonlinear effects in satisfaction-behavioral intentions relationship", Journal of Service Marketing, Vol. 25, PP. 165–175.
-                 Jamal, A., Anastasiadou, K. (2009), "Investigating the Effects of Service Quality Dimensions and Expertise on Loyalty", European Journal of Marketing, Vol. 43, PP. 398-420.
-                 Johnson, D. S., Clark, B. H., Barczak, G. (2012), "Customer relationship management processes: How faithful are business-to-business firms to customer profitability?",Industrial Marketing Management, Vol. 41, PP. 1094–1105.
-                 Keller, K. L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 2nd ed. Prentice-Hall. Englewood Cliffs.
-                 Lien, C. H., Wen, M. J., Huang, L. Ch., Wu, K. L. (2015), "Online hotel booking: The effects of brand image, price, trust and value on purchase intentions", Asia Pacific Management Review, Vol. 20, PP. 210–218.
-                 Meleddu, M.,Paci, R.,Pulina, M. (2015), "Repeated behaviour and destination loyalty", Tourism Management, Vol. 50, PP. 159-171.
-                 Mitussis, D., O'Malley, L., Patterson, M. (2006), "Mapping the re-engagement of CRM with relationship marketing", European Journal of Marketing, Vol. 40, PP. 572–589.
-                 Mulhern, F. J. (2010), "Customer Profitability Analysis: Measurement, Concentration, and Research Directions", Journal of Interactive Marketing, Vol. 13, PP. 25-40.
-                 Murby, L. (2008), "Customer Profitability", Strategic direction, Vol. 24, PP. 24-37.
-                 Niraj, R., Foster, G., Gupta, M. R., Narasimhan, C. (2008), "Understanding customer level profitability: implications of satisfaction programs", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 23/7, PP. 454–463.
-                 Nyadzayo, M. W., Khajehzadeh, S. (2016), "The antecedents of customer loyalty: A moderated mediation model of customer relationship management quality and brand image", Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 30, PP. 262–270.
-                 Pan, Y., Sheng, S., Xie, F. T. (2012), "Antecedents of customer loyalty: An empirical synthesis and reexamination", Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 19, PP. 150–158.
-                 Park, J., Robertson, R., Wu, C. (2004), "The effect of airline service quality on passengers’behavioural intentions", Journal of Air Transport Management, Vol. 10, PP. 435-9.
-                 Petrison, L.A., Blattberg, R.C., Wang, P. (2009), "Database Marketing: Past, Present, and Future", Journal of Direct Marketing, Vol. 7, PP. 27-43
-                 Pollack, B. L. (2009), "Linking the hierarchical service quality model to customer satisfaction and loyalty", Journal of Services Marketing, Vol. 23, PP. 42–50.
-                 Quach, T. N., Thaichon, P., Jebarajakirthy, C. (2016), "Internet service providers' service quality and its effect on customer loyalty of different usage patterns", Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 29, PP. 104–113.
-                 Ritter, T., Walter, A. (2012), "More is not always better: The impact of relationship functions on customer-perceived relationship value", Industrial Marketing Management, Vol. 41, PP. 136–144.
-                 Saha, G. C., Theingi, (2009), "Service Quality, Satisfaction, and Behavioural Intentions", Managing Service Quality, Vol. 19, PP. 350-372.
-                 Shapiro, B. P., Rangan, V. K., Moriarty, R. T., Ross, E. B. (2009), "Manage customers for profits (not just sales)", Harvard Business Review, Sep.-Oct., PP. 101-108.
-                 Smith, M., Dikolli, S. (1995), "Customer profitability analysis: An activity-based costing approach", Managerial Auditing Journal, Vol. 10, PP. 3-7.
-                 Soderlund, M., Vilgon, M. (1999), "Customer Satisfaction and Links to Customer Profitability: An Emprical Examination of the Association Between Attitudes and Behavior", Business Administration, Vol. 1, PP. 1-22.
-                 Trepstra, M., Verbeeten, F. H. M. (2014), "Customer satisfaction: Cost driver or value driver? Empirical evidence from the financial services industry", European Management Journal, Vol. 32, PP. 499–508.
-                 Wang, C. Y. (2010), "Service Quality, Perceived Value, Corporate Image, and Customer Loyalty in the Context of Varying Levels of Switching Costs", Psychology & Marketing, Vol. 27, PP. 252–262.
-                 Wong, A., Shoal, A. (2002), "Customers perspectives on service quality and relationship quality in retail encounters", Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 12, PP. 424-433.
-                 Yeung, M. C. H., Ennew, C. T. (2001), "Measuring the impact of customer satisfaction on profitability: a sectoral analysis", Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 10, PP. 106-116.
-                 Zins, A. (2001), "Relative attitudes and commitment in customer loyalty models", International Journal of Service Industry Management, Vol. 12, PP. 269-94.