چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بازاریابی اینترنتی تمرکز کلیه فعالیت ها در جهت انطباق و توسعه راهبردهای بازاریابی در فضای مجازی شامل وب سایت، شبکه های اجتماعی و سایر منابع آنلاین می‌باشد. بازاریابی اینترنتی شامل اجزای بازاریابی مستقیم و غیر مستقیم و بکارگیری سایر فناوری‌ها جهت ارتباط کسب و کار با مشتریان می‌شود. پیاده‌سازی موفق برنامههای بازاریابی مزایای متعددی برای سازمان به همراه دارد. بازاریابی اینترنتی می تواند یک راه اثربخش جهت دستیابی به برخی اهداف مانند آگاهی از برند و ارتباطات باشد. این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی در سه مرحله با هدف ارائه چارچوبی جهت پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی در صنعت نوشیدنی انجام شده است. در مرحله اول از روش دلفای کیفی جهت ارزیابی تفسیر خبرگان و عوامل اجرایی آن صنعت در خصوص بازاریابی اینترنتی استفاده شده است. در مرحله دوم بر اساس روش‌شناسی سیستم نرم چارچوب ترکیبی مدنظر ذینفعان تدوین گردید و در مرحله آخر در یکی از شرکت‌های تولیدکننده نوشیدنی ایرانی پیاده‌سازی شد و با استفاده از روش پیمایش نتایج پیاده‌سازی مورد تحلیل قرار گرفت. راهبردهای کسب و کار، برنامه ریزی بازاریابی اینترنتی و تفسیر مصرف کنندگان از جمله عوامل موثر در پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی در صنعت نوشیدنی است. در نهایت چارچوب نهایی بر اساس تفسیر ذینفعان مختلف ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for E-marketing Implementation by interpretive approach in Beverage Industry

چکیده [English]

E-Marketing is the concentration of all efforts in terms of adapting and developing marketing strategies into the virtual spaces: web, social media and other online tools and resources. It includes both direct response marketing and indirect marketing elements and uses a range of technologies to help connect businesses to their customers. The successful implementation of marketing plans can bring about important benefits to a company. E-marketing can be an effective way to achieve some of main goals such as brand awareness and communication. This research aims to design an e-marketing framework in beverage industry by using mixed method. Step 1, evaluate interpretation of experts by Delphi method. Experts were chosen from two types of statistical population: academic faculty members and managers who work on beverage and soft drinks industry in Iran. Step 2, Soft systems methodology was used for creating mixed framework in beverage industry. Step 3, Created framework was applied in a soft drinks and non-alcoholic beers company in Iran; to evaluate the results a descriptive survey was applied. The results reveal Business strategies, E-marketing planning and consumers’ interpretation are the main criteria in E-marketing implementation. At the end the research results demonstrate a comprehensive framework for e-marketing in beverage industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-marketing
  • Implementation
  • Delphi method
  • Soft Systems Methodology
  • Beverage industry
-                Ahmadi, N. (2009). Introduction to Delphi method, social science journal, 22:100-109. (In Persian)
-                Bianchi, C. & Mathews, S. (2016). Internet marketing and export market growth in Chile, Journal of Business Research, 69: 426–434.
-                Chekland, P. &Poulter, J. (2010).Learning for action, translated by: Mehregan M, Dehghan M, Akhavan M &Raeisifar K., Tehran: Mehraban Publication. (In Persian)
-                Doaee, H. &Bigham, Z. (2015). The Feasibility of Implementing Electronic Marketing in The Fars Province Handmade Carpet Market, New marketing research journal, 5(1): 1-20. (In Persian)
-                El-Gohary, H. (2012). Factors affecting E-Marketing adoption and implementation in tourism firms: An empirical investigation of Egyptian small tourism organizations, Tourism Management, 33: 1256-1269.
-                Feizi, K. &Ronaghi, M. (2010). a model for e-banking trust in Iran’s bank industry, international journal of industrial engineering & production research, 21(1): 23-33.
-                Gerrikagoitia, J., Castander, I., Rebon, F. &Sorzabal, A. (2015). New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for e-shops, Social and Behavioral Sciences, 175: 75 – 83.
-                KhodadadHoseini, S.H &Rezvani, M. (2009). fuzzy marketing mix modeling (a case study of automobile battery industry), Iranian journal of trade studies, 13(51): 241-277. (In Persian)
-                Lin, F., Fofanah, S. S., & Liang, D. (2011). Assessing citizen adoption of e-Government initiatives in Gambia: a validation of the technology acceptance model in information systems success. Government Information Quarterly, 28(2): 271-279.
-                Londhe, B.R. (2014). Marketing Mix for Next Generation Marketing, Economics and Finance Journal, 11: 335-340.
-                Lu, V., & Julian, C. (2008). The Internet, strategy and performance: A study of Australian export market ventures. Journal of Global Marketing, 21(3), 231.
-                Manian, A. &Ronaghi M.H. (2016). A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method, Journal of business management, 7(4): 901-920. (In Persian)
-                Meng, W. (2009). Developing Model of E-commerce E-marketing, Proceedings of the 2009 International Symposium on Information Processing, Huangshan, P. R. China: 225-228.
-                Morgan-Thomas, A. (2009). Online activities and export performance of the smaller firm: A capability perspective. European Journal of International Management, 3(3), 266–285.
-                Saeedi, N., Nourooznezhad, A. &Zendebad N. (2011). Evaluating and ranking E-marketing dimensions in carpet industry, Journal of New Economy and Commerce, 25:169-185.
-                SeyedJavadin, S.R., Esfidani, M. &Esfidani, H. (2011). Designing a neural network for selecting the internet marketing strategy, journal of business management perspective, 10(5): 111-125. (In Persian)
-                Smith, P. R. & Chaffey, D. (2005), E-Marketing excellence: at the heart of e-Business, Oxford, UK, Butterworth Heinemann.
-                Stefko R., Fedorko R. & Basic, R. (2015). The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of a Higher Education Institution, Social and Behavioral Sciences 175: 431 – 438.
-                Taylor D. &Strutton D., (2010) has e-marketing come of age? Modeling historical influences on post-adoption era Internet consumer behaviors, Journal of Business Research, 63: 950–956
-                Wu, C. (2011).  Global marketing strategy modeling of high tech products, Journal of Business Research, 64(11): 1229-1233.
-                Zarghamborujeni H. &Alaei, A. (2012). Selecting appropriate Internet advertising type in air transport services, Case Study: Iran Air Airlines (Homa), New marketing research journal, 2(3):69-86. (In Persian)