نقش یادگیری خودراهبـر بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)

نوع مقاله : فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش یادگیری خودراهبر بر سرمایه‌های انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده‌‌است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه پژوهش کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعداد 1500 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 306 نفر انتخاب شد. پایایی داده‌ها برای یادگیری خودراهبر و سرمایه‌های انسانی به ترتیب با آلفای93/0 و 95/0 محاسبه شد. روایی محتوا و سازه نیزبا استفاده از معادلات ساختاری بررسی و تأیید گردید. نتایج نشان داد، یادگیری خودراهبر و سرمایه‌های انسانی کارکنان با ضریب65/0 باهم همبستگی دارند. مدل‌یابی معادلات ساختاری یادگیری خودراهبر و سرمایه‌های انسانی، با شاخص‌های برازش تأیید شده نشان داد یادگیری خودراهبر بر سرمایه‌های انسانی به میزان 75/0 تأثیر‌گذار است.نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد، از میان مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر، انتخاب استراتژی‌های یادگیری، شناسایی منابع یادگیری و خودنیازسنجی یادگیری 41 درصد از سرمایه‌های انسانی را پیش‌بینی می‌نمایند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Self-directed Learning on Human Capital in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • javad pourkarimi 1
  • Ebrahim Mazari 2
  • Kobra Khabare 3
چکیده [English]

This study aimed to explain the role of self-directed learning on human capital in Ministry of Cooperative, Labour and Social Welfare. The research method was descriptive and correlational and data analysis method was SEM. Population was 1500 persons of Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare that using Cochran's sampling formula that Sample size was determined 306 employees by simple random sampling. Self-directed learning questionnaire with the reliability (α =0/93) and human capital questionnaire with the reliability (α =0/95) were used to collect data, that have also reviewed and approved the content and construct validity of questionnaire. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test, confirmatory factor analysis, t-test, Pearson correlation coefficient, stepwise regression and structural equation modeling were used. Results showed that self-directed learning and human capital of employees higher than the average and self-directed learning had a significant positive correlation (r=0/65) with human capital of employees. Structural equation modeling of self- directed learning and human capital, with parameters fitted was approved and self-directed learning with path coefficient (γ =0/75) has impact on human capital.Stepwise regression analysis showed that, among the components of SDL, the choice of learning strategies, identify sources of learning and learning self- assessment predicted 41% of their human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-directed learning
  • human capital
  • governmental organizations