دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1395 

فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی

صفحه 13-31

محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشنی راد؛ وحید سلطانزاده


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی

صفحه 75-92

کامران کیانفر؛ نسرین بارفروش


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

صفحه 113-136

آتنا هدایتی ولوکلا؛ لاله جمشیدی؛ علی اکبر امین بیدختی


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش

صفحه 137-160

احمد علی یزدان پناه؛ زهرا مفاخر