رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی

نوع مقاله : فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبا طبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فعالیت‌های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی  با توجه به قابلیت‌های پویای مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی پرداخته شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در شهر تهران می‌باشد که از این میان 151 شرکت به صورت طبقه­بندی نسبی انتخاب گردید و از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. روایی از طریق بررسی نظرات خبرگان و محاسبه میانگین واریانس استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فعالیت‌های مدیریت دانش و قابلیت‌های پویای مدیریت دانش و عملکرد صادراتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، حفظ و کسب دانش سرمایه انسانی در شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عنوان دارایی اصلی آن‌ها، برای این شرکت‌ها نوعی مزیت رقابتی به حساب می­آید که باعث تسهیل عملکرد صادراتی آن‌ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Knowledge Management Activities and Export Performance of SMEs Exporting Technical and Engineering Service

نویسنده [English]

  • atiye ashraf hesari 2
چکیده [English]

Regarding rapid changes and complexities of business environment, knowledge has become the key source and main property for achieving competitive advantage. Furthermore, knowledge management and learning processes has become an important factor for success in international markets. The aim of this study is to assess the relationship between knowledge management practices and export performance with respect to dynamic capabilities of knowledge management and innovative performance in technical exporting companies and engineering services. This is an applied and descriptive research. Research population consists of companies exporting technical and engineering services in Tehran, among which 151 companies were selected through stratified sampling. The hypotheses were tested using structural equation model (SEM) and standard questionnaire were used to gathering information. Also the validity was evaluated through scholar’s opinions, and AVE was used for convergent validity. The reliability of the research measured by Cronbach's Coefficient Alpha. The results show that there is a significant positive relationship between knowledge management practices and export performance of companies. Acquisition and retention of human capital knowledge is considered as the main capital and competitive advantage of companies exporting technical and engineering services, which facilitates their export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export performance
  • Innovation performance
  • knowledge management
  • Knowledge Management Dynamic Capabilities