امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی

نوع مقاله : فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

ا
پاسخگویی سریع به عنوان مهمترین جنبه رقابتی، سازمان را قادر می‌سازد تا بهره‌ور باشد. یکی از پایه‌های افزایش پاسخگویی سریع سازمانی، یادگیری سازمانی است. در این مقاله تاثیر یادگیری سازمانی روی افزایش پاسخگویی سریع سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و استدلال می‌کنیم که سازمان پاسخگوی سریع زمانی حاصل می‌شود که یادگیری سازمانی متعادلی وجود داشته باشد، هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع  بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی بود. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه ی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  155 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد بود. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار های "لیزرل" و " اس پی اس اس" تحلیل شد. نتایج گویای آن بود که اثر مولفه های یادگیری سازمانی بر سازمان های پاسخگوی سریع مثبت و معنی دار است. هم چنین بعد چشم انداز مشترک در میان ابعاد یادگیری سازمانی از بیشترین تاثیر گذاری بر سازمان های پاسخگویی سریع برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Possibility Establishment of Fast Response Organizations Based on Components of Organization Learning

نویسندگان [English]

  • mohammad reza ardalan 1
  • roghayeh beheshti rad 2
  • vahid soltanzadeh 2
چکیده [English]

Fast response as the most important competitive aspect enables organizations to be productive. One of the factors to increase fast response organization is organizational learning. In this paper the effect of organizational learning on increasing fast response organization was examined and we argue that fast response organization will be achieved when which we have balanced organizational learning. The aim of this study was to investigate the possibility of establishing fast response organizations based on components of organizational learning. The current research method regarding to the intrinsic, was descriptive and correlation. The survey of the project was based on structural equations model. The statistical population of the present study included all employees of Industry, Mine and Trade organization of Kermanshah province that by using simple random sampling method, 155 persons according to Cochran formula were selected as sample of the study. Research data collection instruments were Statistical software standard questionnaire. Research data after gathering were analyzed by Statistical software of SPSS and LISREL. Results showed that the effect of organizational learning on fast response organizations is positive and significant; as well as, component of shared vision among dimensions of organizational learning had of the greatest effective on fast response organizations. Therefore, planning further studies in order to better recognition of factors could be one of the basic strategies in order to establish of fast response organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fast Response Organization
  • organizational learning
  • Structural Equation