نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع مقاله : فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­گری مدیریت دانش در تأثیر فرهنگ یادگیری روی نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه­ای به حجم 189 آزمودنی، از بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر بابل با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای فرهنگ یادگیری، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دو به دو با هم همبستگی دارند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون تأثیر فرهنگ یادگیری روی نوآوری سازمانی از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و نوآوری سازمانی زمانی که مدیریت دانش در سازمان حاکم باشد از فرهنگ یادگیری تأثیر می­پذیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of the knowledge Management in Relationship between Learning Culture and Organizational Innovation on Employees of Babol Medical Science University

نویسندگان [English]

  • Atena Hedayati 1
  • Laleh Jamshidi 2
  • AliAkbar Amin Beydokhti 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of the knowledge management in relationship between Learning Culture and organizational innovation on employees of Babol University of Medical Sciences. This study is a descriptive correlational study that is clearly based on the structural equation modeling (SEM). The participants of this study were 189 employees of Babol University of Medical Sciences that were selected via available sampling method as the sample of this study. The participants completed the organizational innovation questionnaire which is developed by Choopani et al. (2012) the learning culture questionnaire which is developed by Marsyk and Watkins (2003) and the knowledge management questionnaire developed by Nonaka (1995). The reliability and validity of these questionnaires is (p<0/0). The results of Pearson correlation showed that the learning culture, the knowledge management, and the organizational innovation are mutually correlated with each other (P<0/01). Implementing structural equation modeling for the effect of the learning culture on the organizational innovation through the knowledge management as the mediator variable, we found out that the proposed model has a good fit and the organizational innovation is affected from the learning culture when there is the knowledge management in Babol University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Innovation
  • Learning culture
  • knowledge management