اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی

نوع مقاله : نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه مدیریت، اصفهان، ایران

چکیده

چرخه عمر کوتاه محصولات، تغییر نیازهای مشتریان و تغییر قوانین باعث شده شرکت­­ها همزمان در دو بعد توسعه محصول جدید و زنجیره تامین به فعالیت بپردازند. موضوع این پژوهش شناسایی و ارزیابی مولفه‌های موثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت می‌باشد. بازه زمانی تحقیق سال 1392 و سه ماهه اول 1393 بوده و قلمرو مکانی صنایع نوشیدنی شهر تهران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه انجام شد و بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین گردید. به‌منظور بررسی روایی از روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد و همچنین پایایی پرسشنامه به‌وسیله روش ضرایب بار عاملی به‌همراه آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون فرضیات از الگوی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که مولفه‌های زنجیره تامین کارآفرینانه با شدت 334/0 و توسعه محصول جدید با شدت 388/0 عملکرد شرکت­ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سه مولفه رشد، مشارکت مشتریان و مشارکت تامین‌کنندگان در زنجیره تامین کارآفرینانه و سه مولفه ویژگی‌ های ذائقه‌ای محصول،  سلامت و بهداشت  و تنوع و نوآوری در توسعه محصول جدید، عملکرد شرکت­­ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.[1][1]این مقاله حاصل پروژه تحقیقاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Entrepreneurial Supply Chain and New Product Development on Efficiency of Companies: Case Study inBeverage Industry

نویسندگان [English]

  • Kamran Kianfar 1
  • Nasrin Barforoush 2
چکیده [English]

Shortlife-cycle of products, changing customer requirements and varying laws force companies to work on new product development and supply chain, simultaneously. The purpose of this study is to identify and evaluate some factors affecting the performance of entrepreneurial supply chain and new product development. This research is done on beverage industries of Tehran during years 2013 and 2014. The statistical population consists of industry experts and practitioners. Collecting data is done through semi-structured interviews (12 interviews) and questionnaire (52 samples) and to determine the validity of convergence, validity index AVE and divergent validity are applied. The reliability of questionnaires is tested by using Cronbach's alpha coefficients and load factor coefficients.The method applied for data analysis is open and axial coding. Statistical hypothesis tests are performed based on structural equation model using SMART-PLS software. The results show that components of entrepreneurial supply chain affect the performance of companies by intensity factor 0.334 and new product development affects by factor 0.388 as well. Three components of growth in a supply chain, customer involvement and participation of suppliers significantly affect the entrepreneurial supply chains and three components of taste characteristics of the product, health features of product and product innovation affect new product development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development
  • Entrepreneurial supply chain
  • Beverage industry
  • Performance of companies