مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به ارائه‌ی مدلی برای برون سپاری خدمات وارانتی محصولات تولیدی پرداخته است. در بخش اول مدل پیشنهادی، که از دو مرحله تشکیل شده؛ هنگامی که محصول معیوبی برای تعمیر ارجاع می¬ شود، ابتدا با استفاده از روش پرومتی شروع به رتبه¬بندی پیمانکاران طرف قرارداد می شود و در بخش بعدی با استفاده از برنامه¬ریزی خطی چندهدفه نسبت به تخصیص و ارسال محصول معیوب برای انجام خدمات مورد نیاز اقدام می¬شود. هدف اصلی در این مسأله کمینه کردن هزینه¬های انجام تعمیر و هم چنین بیشینه کردن رضایت مشتریان است که این امر با استفاده از برنامه¬ریزی خطی صفر و یک چندهدفه و با تکیه بر اولویت¬های تعیین شده محقق می¬شود. به عنوان یک نتیجه، باکاهش زمان انتظار برای تعمیر محصول یا کاهش فواصل در ارسال محصول برای تعمیر ، می توان افزایشی برای رضایت مشتری متوقع بود.

کلیدواژه‌ها