طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی(استادیار) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه تغییر در روابط بین سه بعد اصلی در سیستم های ملی نوآوری  یعنی صنعت، دولت و دانشگاه ماموریت جدیدی را بر عهده دانشگاه ها نهاده است که همان پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان و حمایت از آن در قالب کارآفرینی دانشگاهی است تا زمینه افزایش ایده های نوآورانه دربین اعضای هیئت علمی ودانشجویان،نوآوریهای بنیادی، تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و بالطبع توسعه یافتگی یک کشور حاصل شود. هدف ازاین پژوهش طراحی وتبیین مدل کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش از نوع روش همبستگی از شاخه مدل یابی معادلات ساختاری است.جامعه آماری تحقیق  شامل  شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی  تعداد 100 شرکت به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش از الگوی مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش  مبین وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین عوامل سازمانی، فردی و نهادی و کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Academic Entrepreneurship Model for Science and Technology Park of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Babak Zia 1
  • Mehdi Tajpoor 2
چکیده [English]

Today, the change in the three main factors embedded inside innovation national systems including industry, government, and university has defined new mission in the form of academic entrepreneurship to universities. It provides innovation idea enhancement among the scientific members and students to create research commercialization and economic development. Under the new economic transformation plan, the government transformation plan and the path to development of a country, universities must ensure that the education system continues to progress in tandem. By doing so, the economy will continue to keep pace in an increasingly competitive global economy. The purpose of this study is designing an academic entrepreneurship model in the Science and Technology Park of the University of Tehran. The current study also is considered as an empirical research, and the research methodology is descriptive-correlative type. To test the main objective of the current study, a survey was conducted among 100 Knowledge-based corporations in the Science and Technology Park of University of Tehran. Structural Equation Modeling (hereafter abbreviated as SEM) was used for data analysis. The findings of study show positive and significant relationships between organizational, individual, and institutional factors and academic entrepreneurship in the Science and Technology Park of the University of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic entrepreneurship
  • Organizational factors
  • Individual factors
  • Institutional factors
-                 Etzkowitz,H.(1998). The norms of entrepreneurial science:cognitive effects of the new university–industry linkages.Research Policy, 27(8),823-833.
-                 Hanny,N.,Felix,T.,Margaret,J.,Nelson,O.(2011). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation. Industrial Marketing Management,40(7), 336-345.
-                 Hasangolipour,H.,& Golipour,A.(2009). Commercialization Barrier in Academic Entrepreneurship.Journal of Entrepreneurships Development,14(5),10-22.
-                 Krejcie,R.,Morgan.(1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement.30 (2), 607-610.
-                 Lockett,A.,& Wright,M.(2005). Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies.Research Policy, 34(7),1043-1057.
-                 O’Shea, R., Allen,T.,O’Gorman, C., Roche, F. (2004). Universities and technology transfer: A review of academic entrepreneurship literature. Irish Journal of Management, 25(1), 11-29.
-                 Perkmann,M.,Tartari,V.,McKelvey,M.,Erkkoautio,E. Brostrom,A.,Pablo D’Este,P.,(2013). Academic engagement and commercialisation:A review of the literature on university–industry relations.Journal of Research Policy,42(3),423– 442.
-                 Powers, J. B., & McDougall, P. P.(2005). University start-up formation and technology licensing with firms that go public: a resource-based view of academic entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 20(3),291-311.
-                 Sharifzadeh,F.,Razavi, Seyed Mustafa, Zahedan, Sh.,Tejari, R. (2008). The design and explanation of the factors affecting academic entrepreneurship. Entrepreneurship Development Quarterly,6(5), 38-11.
-                 Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship:University spinoffs and wealth creation. Edward Elgar Publishing.
-Simcic, B.(2001). Corporate Social Responsibility and Cause Related Marketing: an Overview.International Journal of Advertising,2(3), 1-15.
-                 Talebi,K.& Zare Kekta, M.(2008). Entrepreneurship Education and its role in Knowledge-Based SMEs Development.Journal of Entrepreneurship Development,11(5),111-121.
-                 Van Looy, B.,Landoni, P.,Callaert,J.,van Pottelsberghe, B., Sapsalis, E.(2011). Entrepreneurial effectiveness of European universities: An empirical assessment of antecedents and trade-offs. Research Policy,40(4),553-564.
-                 Wong,P. K., Ho,Y. P., & Singh, A. (2007). Towards an entrepreneurial university model to support knowledge-based economic development: The case of the National University of Singapore. World Development,35(6), 941-958.
-                 Wright,M.,Clarysse,B.,Mustar.(2007). Academic Entrepreneurship in Europe. Edward Elgar publishing.
-                 Yadollahi Farsi,J.,& Zali, M. (2011). Identification of Structural Factors Effecting on Academic Entrepreneurship Development. Journal of Technology and Science Policy,4(2),17-32.