بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و ویژگی های محصول بر ادراکات و قصد پذیرش محصولات جدید: در صنعت محصولات الکترونیک

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز بابل

چکیده

در پژوهش های مربوط به حوزه ی انتشار نوآوری، تحقیقات زیادی درباره‌ی پذیرش نوآوری صورت گرفته است. در مدل مفهومی این تحقیق ، سازو کار تأثیر سازه های ویژگی های نوآوری و کیفیت رابطه در چارچوب متغیّرهای ادراکی ارزش و مخاطره‌ی ادراک شده بر قصد پذیرش افراد مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات برحسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر دسته بندی بر حسب نحوه‌ی گرد آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق پرسش نامه است. جامعه ی آماری این تحقیق، استفاده کنندگان حداقل یکی از محصولات الکترونیکی ذکر شده در طرح تحقیق بوده است. نمونه ی آماری نهایی این تحقیق نیز شامل 373 مشتری بالفعل محصولات الکترونیکی در مناطق 22 گانه ی شهر تهران است. روش اصلی تجزیه و تحلیل داده ها ماتریس همبستگی یا کواریانس با رویکرد تحلیل مسیر بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد تعهد رابطه ای و اعتماد عام با تأثیر بر مخاطره و ارزش ادراک شده‌ی پذیرندگان بر قصد پذیرش آنان تأثیر می گذارد. علاوه بر این، از میان ابعاد نوآوری نیز تنها ابعاد سازگاری و قابلیت آزمایش بر قصد پذیرش افراد تأثیر مستقیم دارد، ابعاد پیچیدگی و قابلیت استفاده بر مخاطره ادراک شده تأثیر دارد و هم چنین قابلیت استفاده و مزیت نسبی نوآوری نیز بر ارزش ادراک شده ی نوآوری مؤثرند.

کلیدواژه‌ها