توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش

نوع مقاله : مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه مدیریت صنعتی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ، ایران

چکیده

امروزه سازمانها توجه خاصی به استراتژی زنجیره تامین و مدیریت آن دارند، وجود یکپارچگی، توانمندی استراتژیک به شمار آمده که موجب خلق ارزش برای ذینفعان در زنجیره خواهد شد. یکی از رویکرد ها با نگاه استراتژیک ، مدل کارت امتیازی متوازن پایدار است که به نمایش استراتژی زنجیره تامین به صورت یکپارچه می پردازد. رویکرد دیگر جهت ارتقای عملکرد زنجیره تامین، مدل ارزیابی سطح راهنمای زنجیره تامین می باشد که با تمرکز بر خلق ارزش ، عملکرد زنجیره را مورد اندازه گیری قرار میدهد. از اینرو این پژوهش بر آن است تا با استفاده از مدل توسعه داده شده از برایند مدلهای مذکور، یکپارچگی استراتژیک زنجیره تامین ایران خودرو را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس جهت تحلیل عاملی تاییدی، بهره گرفته شده است. در نهایت برازش مدل ارزیابی ارائه شده با اعتبار بالا مورد تایید قرار گرفته و پس از تایید خبرگان صنعت و دانشگاه در زنجیره تامین ایران خودرو بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده جهت ارتقای فرایند یکپارچگی استراتژیک زنجیره تامین پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a model to assess the strategic integration of supply chain with value creation approach (Case Study: IRANKHODRO Industrial Group supply chain management)

نویسندگان [English]

  • ELHAM SARAEENIA 1
  • ELHAM SARAEE NIA 2
1 Management of Faculty industrial management,Azad university,TABRIZ
2 CONSULTANT OF STRATEGY
چکیده [English]

Nowadays, organizations are paying particular attention to supply chain strategy and how manage their supply chain, and integrity on the supply chain is considering as a source and strategic capabilities which will create value for stakeholders in the chain. At the first step, integrated strategies for supply chain is developed by using Sustainable Balanced Score Card (SBSC) model, and at the same time in order to improve supply chain performance, Supply Chain Advisor Level Evaluation (SCALE) model is measured with a focus on value creation on supply chain performance which led to examine strategic integration of the IKCO Iran Khodro company supply chain. The methodology of study in terms of purpose is functional and from data collection point of view, is descriptive with case study. In this study with focusing on confirmatory factor analysis, smart PLS software (Smart PLS-SEM) Partial Least Squares Structural Equation Modeling has been used to examine variables and model structural equation modeling. Finally, the proposed model assessment has been approved with high reputation and results are proposed to promote the quality of the strategic integration of the supply chain which IKCO Iran Khodro company might applied in its supply chain after approval of industry experts and universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • strategic integration
  • SBSC
  • value creation
منابع:
-          Ageron, B.,Gunasekaran, A.and Spalanzani, A(2012),sustainable supply management and empirical study, International Journal of Production Economics,Vol.140,No.1,pp.168-182.
-          Carter, C.R and Easton, P.L. (2011), Sustainable Supply chain management: evaluation and future directions ,International journal of Physical Distribution and Logistics Management,vol.41,No1 ,pp.46-62.
-          Chopra, Sunil; Meindl, peter ;(2010), Supply Chain Management Strategy ,planning and Operation, fourth Edition , Pearson Education Publishing as Prentice Hall.
-          Davari, A and Rezazadeh, A,(2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling, Tehran:Jahad Daneshgahi(In Persian).
-          Estampe, D.,Bertin,M (2014), supply chain performance and evalouation models,Wiley publishing Supply chain Excellence(ISLI) in KEDGE BS.
-          Feiz Abadi , Javad;Cordon ,Carlos(2011), A New Classification of Supply Chains Based View in Automotive Industry, 2011 Supply ChainManagementEducators’Conference,Philadelphia,Pennsylvania,USA Sunday , October.
-          Feizabadi, Javad and Karimi,Davod,(2011).Supply Chain Strategic Management, Tehran :Tehran University(In Persian).
-          Figge, F., Schaltegger, S.(2002). The Sustainability Balanced scorecards .Linking sustainability Management To Business Strategy, Journal of Environmental Management (2002) PP 269-284.
-          Genovese,A.Acquaye,A(2016),Sustainable supply chain management and the transition towards a circular economy :Evidence and some applications, International Journal of Omega,vol.66, pp. 344-357.
-          Ghazanfari, Mehdi and Fatollah, Mehdi, (2014). Supply Chain Management, Tehran: Iran Elmosanaat universit (In Persian).
-          Kauppi, K, Longoni, A (2016), Managing country disruption risks and improving operational performance: risk management along integrated supply chains, International Journal of Int.J. Production Economics, vol. 182, PP .484-495.
-          Kline, R.B., (2011) Principle and Practice of Structural Equation Modeling, 3rd ed. Guilford press, New York.
-          Laari, S., Toyli, J.,Ojala,L (2016), Supply Chain Perspective on Competitive Strategies and green supply chain management strategies, International Journal of Cleaner production,vol.141,1303-1315.
-          Maleki, M. Espadinha, P.(2011), Supply Chain Integration Methodology : LARGe Supply Chain, research unit of mechanical and industrial engineering (UNIDEMI) in the Faculty of Science and Technology at New University of Lisbon, Portugal. UNIDEMI is the main research center working on LARG SCM. UNINOVA and NECE are contributing partners.
-          Maleki, M. Machado V.(2013), An empirical review on supply chain integration, Management and production Engineering Review, vol 4, No 1, pp 85-96.
-          Momeni,Mansour, (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling Based on Reflective & Formative Index, Tehran: Momeni.
-          Pishvaei,Mirsaman and Jalalvand , Amirsalar,(2015).Supply Chain Strategy ,Tehran : Arkane danesh(In Persian).
-          Sarkis,J.,Zhu,Q.and Laai,KH.(2011) An organizational theoretic review of green supply chain management literature, International journal of Production Economics,Vol.130,No.1,pp.1-15.
-          Soleymani,Mojtaba,Ghafari Nasab,Nader,(2013) . Supply Chain Management, Tehran: Pajoheshhaye bazargani(In Persian).
-         Yu,V.F and Tseng,L.C.(2014), Measuring social compliance performance in the global sustainable supply chain ,Journal of Information & Optimization Sciences,vol.35,No.1,pp.47-72