افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس و پژوهش گر مدیریت

چکیده

بسیاری از تحقیقات پیشین در حوزه‌ی مسائل مدیریت دولتی نشان داده ‌است که افزایش منابع و مسؤولیت‌های بخش عمومی با سطح پاسخ گویی آن چندان هماهنگ نبوده و این امر احتمالاَ بر کاهش میزان اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی مؤثر بوده است. البته صرف نظر از عامل پاسخ گویی تحقیقات گذشته بر نقش برخی عوامل محیطی در این زمینه نیز تأکید داشته اند. هدف اصلی مقاله‌ی حاضر مطالعه‌ی نقش عامل پاسخ گویی در تبیین اعتماد عمومی است. لذا در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری اعتماد، چگونگی تأثیر ادراک عمومی از سطح پاسخ گویی دولت و میزان اعتماد اجتماعی را در تغییرات اعتماد عمومی مطالعه می‌کنیم و ضمن ارائه‌ی یک الگوی سه وجهی، پیشنهادهایی را برای بهبود و اصلاح وضعیت کنونی مطرح خواهیم کرد. روش پژوهش نیز توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسش نامه و جهت تحلیل فرضیات آن از نرم افزار SPSS استفاده شده است. مراجعان مدارس و مناطق آموزش و پرورش شهر تهران جامعه‌ی آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند که نمونه‌ی آماری از میان جامعه‌ی آماری فوق انتخاب و پرسش نامه‌ی نهایی میان آن ها توزیع شد. نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته در این پژوهش حاکی از تاثیر مستقیم میزان پاسخ گویی بر ارتقای سطح اعتماد عمومی در کشور است. از این رو به نظر می‌رسد با اصلاح نسبی وضعیت پاسخ گویی در سازمان‌های دولتی تا حدّ زیادی می‌توان به افزایش اعتماد عمومی در سطح جامعه امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها