نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف این تحقیق تعیین نقش مشتری¬مداری و عدم اطمینان محیطی در ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی شعبه¬های بانک ملّت است. به این منظور، پرسشنامه های گرایش کارآفرینانه ، مشتری¬مداری و عدم اطمینان محیطیدر مناطق هفت گانهی مدیریت شعب بانک ملّت شهر تهران، و در میان172 مدیر و کارشناس شعب که به صورت تصادفی طبقه¬ای انتخاب شده بودند تکمیل گردید. عملکرد شعب بانک ملّت با دو شاخص درآمد کل و سود خالص شعب در سال مالی 1389،بر اساس اسناد و مدارک مثبته ی بانک، جمع آوری شد. نتایج مدل¬یابی معادلات ساختاری نشان داد گرایش کارآفرینانه به طور مسقیم (34/0) و از طریق استراتژی مشتری مداری (38/0) بر عملکرد شعب بانک ملّت شهر تهران تأثیر دارد. در حالی که عدم اطمینان محیطی تأثیری بر ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد نداشت؛ اما به طور منفی اثر مستقیمی بر گرایش کارآفرینانه داشت (5/0-). یافته¬های پژوهش پیشنهاد می¬کند که از طریق افزایش نوآوری، پیشگامی و رقابت تهاجمی می توان عملکرد شعب بانک ملّت را بهبود داد . هم چنین با خدمت رسانی و مشتریی مداری، می توان اثرات گرایش کارآفرینانه بر عملکرد را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها