رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رعایت اخلاق از سوی بانک ها در فعالیت های خود و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتریانش است. لذا پس از بررسی پژوهش های مرتبط با تحقیق مدل مفهومی آن ارائه شده است. در این مدل مفهومی برای بررسی روابط میان مشتری و بانک چهار متغیّر اعتماد، تعهد، وفاداری و ارتباط دهان به دهان در نظر گرفته شده است. هم چنین مقاله‌ی حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق 184 نفر از مشتریان یک بانک دولتی در شهرستان اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و مدل مفهومی نیز با روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیّر مستقل، رعایت اصول اخلاقی از سوی بانک تأثیر مثبت و معناداری بر متغیّرهای وابسته اعتماد، تعهد، وفاداری و ارتباط دهان به دهان مشتری داشته است. هم چنین با توجه به مدل مفهومی تحقیق، اعتماد و تعهد مشتریان بر متغیّر وفاداری و وفاداری مشتریان نیز بر متغیّر ارتباط دهان به دهان تأثیر مثبت و معناداری داشته است. هم چنین مدل تحقیق برازش مناسبی با داده ها داشته است.

کلیدواژه‌ها