بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تسهیم دانش، عاملی حیاتی در اقتصاد مبتنی بر دانش به ویژه در تعاملات میان تیم¬ها به شمار می¬آید و طفره¬رفتن اجتماعی، پدیده¬ای است که باعث کاهش تسهیم دانش در بین اعضای تیم و عملکرد آن ها می¬شود. در مطالعه‌ی حاضر با اتّخاذ استراتژی تحقیق پیمایشی و به کارگیری نظریه‌ی مبادله‌ی اجتماعی به عنوان چارچوب نظری تحقیق، به بررسی تأثیر ابعاد عدالت و اعتماد بر طفره¬رفتن در تسهیم دانش، در تیم¬ها پرداخته شده¬است. جامعه‌ی آماری این مطالعه متشکل از اعضای تیم¬های تحقیق و توسعه‌ی شرکت¬های مختلف واقع در شهرک صنعتی توس مشهد و مجاور آن است، که82 نفر در قالب21 تیم کاری – به عنوان نمونه‌ی مورد مطالعه- در تحقیق مشارکت داشته¬اند. داده¬های به دست آمده با پرسش نامه¬های توزیع شده، از طریق نرم¬افزار پی.ال.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که عدالت توزیعی، رویه¬ای و اعتماد مبتنی بر خیرخواهی از تأثیر منفی با طفره¬رفتن در تسهیم دانش برخوردارند. این یافته¬ها حاکی از این است که تسهیم دانش از رفتار صادقانه، رعایت منافع دیگران، تخصیص منصفانه‌ی منابع و تدوین رویه¬های شفاف و به دور از تبعیض تأثیر می¬پذیرد.

کلیدواژه‌ها