تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده ی مدیریت دانشگاه شیخ بهایی

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

     انتظارات روز افزون مشتریان و رقابتی شدن کسب و کار موجب شده است تا   سازمان ها در زمینه‌ی مسائلی چون افزایش تنوّع محصول، هزینه‌ی کمتر، کیفیت بهتر و پاسخ‌گویی  سریع تر، همواره در صدد بهبود فرایندها و فعالیت های خود باشند. بدین ترتیب برای ارتقای عملکرد سازمان، بهبود مستمر فرایندها به عنوان یک هدف استراتژیک مطرح شده است. بهبود مستمر به منظور تلاش مداوم در جهت انطباق با استانداردها و سپس ارتقای سطح آن ها  به کار گرفته می شود.
     در تحقیق حاضر برنامه های بهبود یکی از تأمین کنندگان قطعات پلیمری شرکت سازه گستر سایپا مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا نواقص موجود در این برنامه ها شناسایی شوند. سپس حالات خرابی و عواملی که در ایجاد ضایعات مؤثر هستند تعیین، و پس از مشخص شدن علل اصلی و فرعی این عوامل، اولویت بندی راه حل ها و اقدامات پیشگیرانه برای آن‌ها پیشنهاد شده است. در پایان برای تعیین اصلی ترین نوع ضایعات، نتایج حاصله در نرم افزار تصمیم گیری وارد شده است .

کلیدواژه‌ها