دوره و شماره: دوره 1، شماره 33، شهریور 1388، صفحه 13-144 
بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی

صفحه 57-76

حسنعلی بختیارنصرآبادی؛ سعید رجایی پور؛ قربانعلی سلیمی؛ فاطمه طاهر پور؛ محمد پرتوی


بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین

صفحه 119-144

نور محمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ مجید مقدمی