تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت تکنولو‍‍ژی

چکیده

     این مقاله حاصل پروژه‌ای میدانی در شرکت صنعتی ایران خودرو است. در مقاله ی حاضر تلاش شده تا درباره ی فرایند انتخاب[1] و انتقال تکنولوژی[2] بحث، و بر مبنای آن، الگوریتم کیفی و کمّی انتخاب تکنولوژی تشریح گردد و معیارهای درست انتخاب تکنولوژی معرفی شود. بدین منظور، پس از بیان کلیاتی درخصوص تکنولوژی و مکانیزم‌های انتقال و توسعه ی تکنولوژی، چک‌لیست عوامل مؤثر بر فرایند انتخاب تکنولوژی بررسی شد. سپس، به کمک کارشناسان خبره از 66 عامل مؤثر مطرح در انتخاب تکنولوژی 23 عامل کاربردی در واحد تولید بدنه ی خودرو در شرکت ایران‌خودرو انتخاب شد. بر این اساس، الگوریتم کمّی انتخاب تکنولوژی، کامل بیان شد. سپس، تأثیر هر یک از عوامل بر هر یک از مراحل فرایند مشخص گشت. در نهایت، فرایند ورود تکنولوژی به داخل شرکت تعیین شد.1-Technology Selection


2-Technology Transfer

کلیدواژه‌ها