بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف کلی از این تحقیق تعیین رابطه ماهیت شغل و رضایت شغلی چهار گروه‌کاری (سرپرستان، مهندسین، کارگران ومدیران میانی) شرکت ذوب آهن اصفهان است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای ارزیابی ماهیت شغل از پرسشنامه بیکر و از پرسشنامه هنجاریابی شده مینه سوتا برای ارزیابی و اندازه گیری رضایت شغلی استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بیکر87/0 و مینه سوتا 92/0 برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 312 نفر کارکنان ذوب آهن اصفهان در سال 1384 بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین ارزش کار، خود استقلالی، فرصت های شغلی، امکانات شغلی و چالش شغلی با رضایت شغلی چهار گروه کاری رابطه معنادار ومثبت (در سطح 05/0) وجود داشت.

کلیدواژه‌ها