بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

     این مقاله با استفاده از اطلاعات مالی کلیه‌ی شرکت های فعّال در بورس که اطلاعات مالی آن‌ها  برای سال های 1380 تا 1383 موجود است، به بررسی عواملی می پردازد که می تواند  شرکت های موفق را از لحاظ مالی از شرکت های ناموفق متمایز کند. موفقیت مالی بر اساس دو معیار ارزیابی عملکرد، نسبت شارپ و ضریب آلفای جنسن، اندازه گیری شده است. نه ویژگی مالی شرکت ها که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در سایر بورس های دنیا با موفقیت مالی یک شرکت ارتباط معنی داری دارند به عنوان معیارهای بالقوّه در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت شرکت در نظر گرفته شده است. برای آزمایش نتایج تحقیق به پیش بینی عملکرد مالی شرکت های فعّال در بورس برای سال 1384 پرداخته شده است. جهت  کمّی و قابل مقایسه کردن عملکرد پیش بینی شده و عملکرد واقعی شرکت ها در این سال از یک تابع منطقی صفر و یک استفاده شده است. نتایج حاکی از این امر است که شرکت های بزرگی که سود آوری خوبی دارند و از لحاظ مدیریت کارای سرمایه در گردش با مشکل خاصی روبه رو نیستند، نسبت به سایر شرکت ها از لحاظ مالی موفق تر عمل می کنند. هم چنین نتایج نشان دهنده‌ی قدرت نسبتاً بالای عوامل شناسایی شده در پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها می باشند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1386
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1388