بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

    این مقاله به بررسی میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  دانشگاه اصفهان پرداخته است. جامعه‌ی آماری آن را تمام کارکنان رسمی دانشگاه اصفهان در سال 1387 تشکیل داده و  نمونه گیری به شیوه‌ی طبقه ای تصادفی متناسب با حجم انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1991) متغیّرها اندازه گیری شدند.پرسشنامه‌ی مذکور از روایی محتوا برخورداربوده وپایایی  آن  از طریق محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ89/0  تعیین گردید. یافته های به دست آمده با  استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)وآمار استنباطی(t،F و ضریب همبستگی پیرسون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همه‌ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان  به جزء نوع دوستی بیش از حد متوسط بود. میزان جوانمردی در بین کارکنان با توجه به نوع وظایف از تفاوت معنادار برخوردار بود. هم‌چنین بین مؤلفه های رفتار شهروندی به جزء مؤلفه‌ی جوانمردی رابطه‌ی مستقیم وجود داشت.

کلیدواژه‌ها