بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

      یکی از نظریه های نوین در زمینه‌ی رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی ترجیح  می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند. هوش عاطفی نیز، یکی از مفاهیم تازه در حیطه‌ی روابط کارکنان و مدیر است که توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجانات  خود و دیگران می سنجد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیّر هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های فعّال در صنعت ریخته گری شهر قم است. داده های مربوط به هوش عاطفی به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی قابلیت های عاطفی «گولمن» و داده های مربوط به سبک رهبری تحول آفرین به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی چند عاملی رهبری «بس و آوولیو» جمع آوری  گردید. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین معنادار است. بعلاوه تمامی مؤلفه های هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین رابطه‌ی معناداری دارند. هم چنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیان کننده‌ی  این است که از میان مؤلفه های هوش عاطفی، خود آگاهی و مدیریت روابط بیشترین تأثیر را در رهبری تحول آفرین دارند.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1387
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1388