سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه‌ی موردی، بانک ملت)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره‌ی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
      سنجش عملکرد سازمانی موضوعی است که همه‌ی سازمان‌ها فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی بودن آن‌ها، و در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند. یکی از ابعاد سنجش عملکرد موضوع کنترل سازمانی است که برای سازمان‌ها این موضوع را با اهمیت تر می کند. سنجش عملکرد سازمانی در مسیر تکامل خود مراحل مختلفی را پیموده است. در سیستم‌های عملکرد سنتی معیارها بیشتر بر اساس سیستم‌های حسابداری سنتی، سود محور و با نگرش کوتاه مدت بوده است. این معیارها نمی‌توانند به خوبی همه‌ی ابعاد عملکرد سازمان را تحت پوشش قرار دهند. پیدایش مدل‌های نوین سنجش عملکرد به دنبال نیازهای جدید برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف عملکرد سازمان و برطرف کردن ضعف‌های سیستم سنتی سنجش عملکردی پایین است. سیستم‌های نوین سنجش عملکرد سازمانی بیشتر بر استراتژی‌های سازمان، مشتری محوری و نگرش بلند مدت تأکید دارند.
     در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی مهم‌ترین ابعاد عملکرد بانک‌های تجاری و هم‌چنین با مرور تحقیقات مربوط به موضوع، مهم‌ترین ابعاد عملکرد شناسایی شود و پس از آن  مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها