دوره و شماره: دوره 7.1، شماره 27، اسفند 1386، صفحه 13-140 
بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک

صفحه 43-62

محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژة قره چه؛ عبدالمجید عبدالباقی


ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران

صفحه 63-80

فرج اله رهنورد؛ داریوش محمدی