بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

چکیده

     این مقاله، تحقیقی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل زمینه ساز و محرّک توسعه‌ی بانکداری الکترونیک و نیز شناسایی و رتبه بندی کردن چالش‌ها و تنگناهای محیط برونی نظام بانکداری الکترونیکی در کشور است. جامعه‌ی آماری تحقیق, بانک رفاه می باشد. سه گروه جامعه و نمونه‌ی آماری تحقیق را مدیران، کارشناسان و مشتریان تشکیل می دهند.
     روش آماری تحلیل سؤالات پژوهش شاخص‌های آمار توصیفی است، در حالی که برای آزمون‌ها از آماره‌ی Z, χ2 و F در سطح معناداری پنج درصد آمار استنباطی استفاده به عمل می آید. رتبه بندی عوامل و چالشها و تنگناها براساس ضریب تغییرات و آنتروپی است.
     نتایج تحقیق نشانه‌ی ضرورت تدوین برنامه های راهبردی توسط هر بانک در چارچوب زیرساخت‌های الکترونیک کشور برای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی جهت افزایش چابکی در ارائه‌ی خدمات و ارتقای موقعیت رقابتی است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1385
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 28 فروردین 1387