ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

    امروزه رشد فزاینده ی فناوری های اطلاعات و ارتباطات این فرصت را پیش روی دولت ها قرار داده است تا با تغییرات بنیادی در بدنه ی خود راه را برای ارائه ی هرچه بهتر خدمات به شهروندان فراهم سازند. از این‌رو، بیش از یک دهه است که پروژه های ایجاد دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف کلید خورده است. در ایران نیز  دولت در قالب طرح تکفا جهت گیری استراتژیک خود را برای معماری دولت آغاز کرده است.
     در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی‌های    دیدارگاه   وب سایت ‌های دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی‌های دیدارگاه‌های دستگاه‌های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به‌کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی در مراحل اولیه‌ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی‌کند. 

کلیدواژه‌ها