بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکترای دانشکده مدیریت و پژوهشگر گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

3 دانشجوی دوره دکترای دانشکده‌ی مدیریت و پژوهشگر گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

مدیریت ارتباط با مشتریان به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان سازمان‌ها ظهور کرده است و فناوری اطلاعات به‌عنوان توانمندساز استقرار این سیستم در سازمان‌ها ایفای نقش می‌کند. دانشجویان مهم‌ترین ذینفع دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به شمار می روند؛ بنابراین استفاده از مدیریت روابط با دانشجویان از الزامات اساسی نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها است. استفاده از این سیستم در درجه‌ی اول مستلزم شناخت نیازهای دانشجویان است. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از مدل چرخه‌ی عمر روابط با دانشجویان و مدل یان چاستان، نیازهای دانشجویان از یک سیستم SRM‌ شناسایی شود. مطالعه‌ی انجام شده نشان می‌دهد که نیازهای دانشجویان را در مرحله‌ی دوم چرخه‌ی عمر روابط آنان می‌توان به سه دسته‌ی اصلی نیازهای اطلاعاتی، مبادله‌ای و ارتباطی تقسیم کرد.

کلیدواژه‌ها