بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین خود مدیریتی و رفتار نوآورانه در سازمان‌ها از دیدگاه مدیران و کارکنان است، که به‌صورت پیمایشی انجام شده است.
افراد شرکت کننده در این مطالعه، کارکنان و مدیران مشغول به کار در شش شرکت در استان کرمان بوده‌اند و داده‌های لازم از طریق پرسشنامه از نظر کارکنان و مسؤولان آن‌ها جمع‌آوری شده است که در مجموع 175 پرسشنامه بازگشت داده شد.
نتایج نشان می‌دهد که نوآوری و نحوه‌ی نظارت بر آن در سازمان بر روی خود مدیریتی تأثیر مثبت دارد. هم‌چنین درآمد و طول دوره‌ی تصدّی شدیداً به رفتار نوآورانه در کار بستگی دارد. نتایج این تحقیق بیان کننده‌ی آن‌ است که اگر سازمان‌ها می‌خواهند نوآوری را در کارکنانشان پرورش دهند، باید به وجود افراد خودمدیریتی اهمیت دهند؛ زیرا چنین افرادی موفقیت زیادی در برآوردن انتظارات و نیازهای موجود در ارتباط با نوآوری دارند.

کلیدواژه‌ها