توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده ‌ی علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

    این مقاله به بررسی دیدگاه‌های مدیران و سرپرستان شرکت پالایش نفت اصفهان درباره‌ی افزایش توانمندی های شغلی کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت می پردازد. روش این تحقیق  از نوع توصیفی- پیمایشی است  .جامعه‌ی آماری آن را مدیران و سرپرستان رسمی مشغول به خدمت شرکت پالایش نفت اصفهان تشکیل داده اند و نمونه گیری آن به شیوه‌ی طبقه ای متناسب با حجم صورت پذیرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شده است. به منظورتجزیه‌ی تحلیل داده ها از آزمون‌های t  تک متغیّره،Tهتلینگ،تحلیل واریانس وتعقیبی توکی استفاده شده است. نتایج نشان داد از دیدگاه  مدیران افزایش توانمندی های کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت تنها در مؤلفه های مسؤولیت پذیری، راهبرد گزینی، سازگاری، رقابت و یادگیری صورت پذیرفته و در سایر مؤلفه ها این افزایش کمتر از حدّ متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1386
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1387