بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف تعداد 51 شرکت واجد شرایط تحقیق برای یک دوره‌ی پنج ساله (79-83) انتخاب گردیده است. سپس محتوای اطلاعاتی شش متغیر حسابداری و مالی شامل اندازه‌ی شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی، نقدینگی، نوسان پذیری سود، و خط مشی تقسیم سود مورد مطالعه قرار گرفته و ارتباط آن‌ها با صرف ریسک بررسی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده و چند متغیره با توجه به داده های مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون تک متغیره و چند متغیره و با استفاده از داده های تجمّعی (سال / شرکت ) بیان کننده‌ی ارتباط معنادار بین اندازه‌ی شرکت و نوسان پذیری سود با صرف ریسک است. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان داد که ریسک محاسبه شده بر مبنای داده های حسابداری و مالی از دقت بیشتری در مقایسه با ریسک محاسبه شده بر مبنای داده های بازار برخوردار است.

کلیدواژه‌ها