دوره و شماره: دوره 6.1، شماره 23، اسفند 1385، صفحه 13-150