طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه مازندران

چکیده

عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت‌های سازمان دارد و روش‌ها و ابزار ارزیابی دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و آکادمیک است. از طرفی توان مدل‌های تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و اندازه گیری  سبب شده است که تحقیقات وسیعی در حوزه های علمی مختلف انجام گیرد. با توجه به اهمیت بسیار بالای صنعت بیمه در رشد و توسعه‌‌ی کشورها ارزیابی عملکرد شعب شرکت‌های بیمه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ارزیابی شعب شرکت‌های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه‌ی آن‌ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد این شعب است. در همین زمینه این پژوهش به تبیین مدلی برای ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که چگونه می توان عملکرد شعب بیمه را ارزیابی کرد؟ به منظور پاسخ‌گویی به این سؤال کلیه‌ی شعب بیمه‌ی دانا، به جز شعب واقع در تهران انتخاب  شده اند و داده های سال 1382 این شعب مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تکنیک DEA روشی مناسب برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه وشناسایی شعب کارا و ناکارا است. در این مقاله پس از معرفی این تکنیک چگونگی استفاده از آن برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت بیمه‌ی دانا (به عنوان یک نمونه) تشریح می شود. بدیهی است این تکنیک در سایر شرکت‌های بیمه نیز قابل اجرا ست.

کلیدواژه‌ها