تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA)

نویسندگان

1 دانشیار و گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عمده‌ترین مشکلات استفاده از «تحلیل پوششی داده‌ها» ضعف قدرت تفکیک پذیری برای «واحدهای تصمیم‌گیرنده» است. این مشکل عمدتاً به علت کم بودن تعداد واحدها در مقایسه با تعداد ورودی‌ها و خروجی‌های مدل می‌باشد. این مشکل در ارزیابی عملکرد نه پالایشگاه کشور با توجه به تعداد زیاد ورودی‌ها و خروجی‌های هر پالایشگاه به خوبی خود را نمایان می‌کند. بر این اساس، و برای رفع این اشکال مدلی تلفیقی از شبکه‌های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است که موجب افزایش قدرت تفکیک پذیری و رتبه‌بندی مناسب پالایشگاه‌ها گردید.[1]-Data Envelopment Analysis (DEA)


 

کلیدواژه‌ها