بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

        این پژوهش به منظور بررسی وضعیت عوامل سازمانی و ارتباط آن با تحلیل‌‌رفتگی شغلی کارکنان به صورت توصیفی تحلیلی(از نوع همبستگی) در سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی انجام شده است.در این پژوهش 135 نفر از کارکنان شاغل در این سازمان با استفاده از روش گزینش تصادفی شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ی تحلیل‌رفتگی شغلی(مسلچ) و پرسشنامه‌‌ی پژوهشگر ساخته‌ی عوامل سازمانی است.
      نتایج پژوهش نشان می‌دهد بیش از  کارکنان از نظر تحلیل‌رفتگی شغلی در کلیه‌ی ابعاد اعم از تحلیل‌عاطفی، فقدان موفقیت شخصی و مسخ‌شخصیت در حدّ بالا قرار دارند. نتایج آزمون آماری پیرسون نیز حاکی از این است که عوامل سازمانی موردنظر شامل ساختار، حقوق و دستمزد، سبک رهبری، امنیت شغلی، فرهنگ، بهداشت محیط کار، فن‌آوری و استراتژی سازمان با تحلیل‌رفتگی شغلی ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها