ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌

نویسندگان

1 کارشناس ارشد نظارت و سنجش سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی

2 عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

3 عضو هیات علمی سازمان سنجش آموزش و پرورش

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

    هدف از این پژوهش اجرای ارزیابی درونی کیفیت به عنوان رویکردی مطمئن برای مدیریت آموزشی در مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان به منظور آشکار کردن جنبه های مختلف کیفیت نظام    گروه های آموزشی مربوطه و تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آن ها بوده است. روش تحقیق از نوع پژوهش ارزشیابی و رویه‌ی گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل 646 نفر بود، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته، مصاحبه و چک لیست بوده که سؤالات آن با توجه به رسالت و اهداف گروه‌های آموزشی در این زمینه‌: هفت عامل، سی ملاک و 99 نشانه تدوین شده است. روایی ابزارها، روایی محتوایی از طریق روایی بین مشاهده گر بوده؛ پایایی ابزارها با ضریب آلفای کرونباخ بین 86/0 تا 92/0 به‌دست آمده و فرایند ارزیابی درونی با توجه به تجارب ملی و بین المللی در یازده مرحله اجرا شده است. یافته های این پژوهش در یک جمع بندی کلی حاکی از آن‌ست که کیفیت نظام آموزشی مجتمع با شاخص 86/2 در مقیاس لیکرت در گروه‌های پنجگانه‌ی آموزشی، متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب می باشد. شاخص به‌دست آمده برای گروه‌های آموزشی به ترتیب: علوم دامی 94/2، زراعت و باغبانی 85/2، شیلات 98/2، فرش 86/2 و صنایع غذایی 91/2 است..

کلیدواژه‌ها