دوره و شماره: دوره 6.1، شماره 21، شهریور 1385، صفحه 13-148 
ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌

صفحه 13-38

محمد پور جم؛ محمود رضا مستقیمی؛ رضا محمدی؛ آذر قلی زاده


بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری

صفحه 39-56

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت؛ شعله امیری


امنیت شغلی و مدیریت سود

صفحه 83-104

محمد کاشانی پور؛ مهدی یعقوبی


چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT

صفحه 105-124

ابوالفضل کزازی؛ مهدی حدّادزاده نیری


آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی

صفحه 125-148

محمدرضا زالی؛ مهرداد مدهوشی؛ سید ابوالقاسم حسینی