بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش‏آموزان

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

   هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جوّ مدرسه باگرایش به کارآفرینی در             دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم مقطع متوسطه‌ی شهر اصفهان است.روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق،توصیفی ازنوع همبستگی است.نمونه های آماری مشتمل بر، 180مدیر و دبیر زن شاغل در دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان و150 دانش آموز دختر پایه های دوم وسوم متوسطه است که از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی جوّ سازمانی (OCDQ) و پرسشنامه‌ی محقق ساخته روحیه کارآفرینی استفاده شده است.ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 84/0و87/0برآورد شده است.تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSSانجام یافت.نتایج نشان داد که:
   شاخص های روحیه‌ی کارآفرینی (خلّاقیت،عزّت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل       درونی، آینده نگری وریسک‌پذیری )در دانش آموزان بالاتر از حدّ میانگین است.
   بین برخی شاخص های جوّ سازمانی یعنی (صمیمیت،عدم جوشش، بازدارندگی) با روحیه‌ی کارآفرینی  درسطح05/0 p   رابطه‌ی معنی داری وجود دارد .اما بین سایر  دیگرشاخص های جوّ سازمانی یعنی ( روحیه، کناره گیری، نفوذ، تأکیدبرتولید، مراعات)با روحیه‌ی کارآفرینی رابطه‌ی معنا داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها